Biuro storno

Tarcza antykryzysowa

Aktualizacja: 09.04.2020I. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS: (rozwiń) (zwiń)

 1. Forma pomocy: zwolnienie z obowiązku zapłaty składek ZUS (na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP, tak więc wszystkich rodzajów składek) maksymalnie za okres 3 miesięcy (marzec, kwiecień, maj).
 2. Warunki skorzystania z pomocy:
  1. zgłoszenie jako płatnik składek przed 1.02.2020 roku,
  2. zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych (tylko do tych ubezpieczeń) na dzień 29.02.2020 roku mniej niż 10 osób (wlicza się też tu przedsiębiorcę o ile opłaca on składki na ubezp. społ. za siebie) jeżeli przedsiębiorca nie opłaca składek tylko za siebie lub w przypadku przedsiębiorcy opłacającego składki tylko za siebie uzyskanie przychodu za pierwszy miesiąc za jaki jest składany wniosek nie większego niż 15.681 zł (w przypadku czynnego podatnika VAT bierze się pod uwagę kwotę netto). Tak więc w tym drugim przypadku jeżeli wniosek o zwolnienie składamy z marzec, kwiecień, maj, to bierze się pod uwagę przychód za marzec. Jeżeli tylko za kwiecień i maj to przychód z kwietnia, a jeżeli tylko za maj, to przychód z maja. Składanie wniosku za okres krótszy niż 3 miesiące ma sens jeżeli nie spełnia się warunku zwolnienia z powodu zbyt wysokiego przychodu w marcu. Ważny jest tylko przychód za pierwszy miesiąc, tak wiec uprzedzając pytania: fakt, że potem osiągnie się go w wyższej wysokości jest bez znaczenia.
  3. nie posiadanie na dzień 31.12.2019 roku zaległości wobec ZUS za okres dłuższy niż 12 miesięcy.
  4. Osoby korzystającej z ulgi na start (działalność prowadzona do 6 miesięcy) i niezatrudniające pracowników ani zleceniobiorców podlegających ubezpieczeniom społecznym, nie wiadomo czy przysługuje zwolnienie (zgodnie z ustawą nie przysługuje, ale wyjaśnienia są różne). Można spróbować złożyć wniosek.
 3. Instytucja do jakiej składamy wniosek: ZUS.
 4. Do kiedy należy wniosek: 30.06.2020 roku.
 5. Rodzaje druków: wniosek RDZ.
 6. Na wydanie przez ZUS ewentualnej decyzji odmownej ZUS ma czas do lipca 2020 roku. Przy czym taka decyzja odmowna w praktyce powinna być tylko w sytuacji, gdy złożyło się wniosek, a nie spełnia się w/w warunków do skorzystania z tej pomocy.
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku:
  część I: nie wypełniamy pozycji Pesel i numer dokumentu tożsamości, bo chyba wszyscy z Państwa mają nadany NIP i Regon. Resztę proszę wypełnić.
  część II.1: Wypełniają osoby opłacające składki na ubezp. społ. nie tylko za siebie i mające zgłoszone do ubezpieczeń społecznych nie więcej niż 9 osób. Nie wypełniają one części II.2 i II.3. W załączeniu przykładowo wypełniony wniosek (przykład II.1).
  część II.2: Wypełniają osoby opłacające składki wyłącznie za siebie. Nie wypełniają one części II.1 i II.3. W załączeniu przykładowo wypełniony wniosek (przykład II.2).
  część II.3: Nie wypełniamy (nie rozliczamy jako BR osób duchownych :-)).
  część II.4.1: Proszę wpisać PKD przeważającej działalności. Można je znaleźć na stronach:
  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx
  https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx
  część II.4.2.A: zaznaczamy nie dotyczy (w przypadku spółki z o.o.: nie)
  część II.4.2.B: zaznaczamy nie dotyczy (w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej: nie)
  część II.4.2.C: zaznaczamy nie
  część II.4.3: zaznaczamy nie
  część II.4.3.A, B, C: nie wypełniamy

  Jeżeli wniosek wysyłamy elektronicznie to załącznik do wniosku należy wypełnić zgodnie z w/w wyjaśnieniami (II.4.1-II.4.3.C).

  Na końcu druku należy wpisać datę i czytelnie się podpisać.
 8. Forma złożenia wniosku:
  - elektronicznie (https://www.zus.pl/ lub https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy),
  - przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (doradzam wysłanie listem poleconym, aby mieć potwierdzenie),
  - wrzucenie wniosku do wystawionej skrzynki w ZUS (odradzam tę opcję z powodu braku potwierdzenia złożenia wniosku).
 9. Dodatkowe wyjaśnienia:
  1. Spółkę traktujemy jako osobnego płatnika i wspólników jako osobnych płatników. Tak więc osobno sprawdzamy, czy spełniają warunki do ulgi i może się zdarzyć sytuacja, że spółka spełni te warunki, a wspólnicy nie lub odwrotnie. W takim wypadku ulga będzie przysługiwała, albo tylko za spółkę, albo tylko za wspólników. Jeżeli i spółka i wspólnicy spełniają warunki do ulgi, to za spółkę składamy osobny wniosek (podając dane spółki) i za wspólników osobne wnioski (podając dane wspólników).
  2. Skorzystanie z powyższego zwolnienia nie powoduje wypadnięcia z ubezpieczenia chorobowego. Nie wiem natomiast, czy nie opóźni wypłaty ewentualnych zasiłków dla przedsiębiorcy i osoby współpracującej za okres objęty zwolnieniem.
  3. Składki objęte zwolnieniem w części finansowanej przez płatnika oraz dotyczące przedsiębiorcy nie będą uwzględnione przy liczeniu podatku, czyli go nie obniżą.
  4. Powyższa pomoc jest zwolniona z podatku dochodowego,
  5. Ograniczenie zwolnienia w przypadku opłacania przez przedsiębiorcę dobrowolnie składki za siebie w wysokości wyższej niż minimalna do wysokości składki od minimalnej podstawy.

JEST TO POMOC DLA WSZYSTKICH FIRM O ILE SPEŁNIĄ W/W PRZEZE MNIE WARUNKI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY UCIERPIAŁY Z POWODU KORONAWIRUSA.

II. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TYTUŁU PRZESTOJU (JEDNORAZOWA WYPŁATA W WYSOKOŚCI 2080 ZŁ) : (rozwiń) (zwiń)

 1. Forma pomocy: jednorazowa wypłata w kwocie 2080 zł (jest to kwota "na rękę").
 2. Warunki skorzystania z pomocy:
  1. przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy,
  2. przedsiębiorca nie zawiesił działalności i jego przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku jest minimum o 15% niższy niż w miesiącu poprzednim (np. wniosek złożony w kwietniu, to porównujemy marzec z lutym i w marcu musi być przychód o minimum 15% mniejszy niż w lutym), lub zawiesił prowadzenie dział. po 31.01.2020 roku,
  3. przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był nie większy niż 15.595,74 zł (w przypadku złożenia wniosku w kwietniu będzie to kwota z marca),
  4. nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. z tytułu umowy o pracę). Uwaga!: emerytura i renta nie podlega ubezpieczeniom społecznym, tak więc nie jest przeszkodą w otrzymaniu tego dofinansowania.
  5. prowadzenie działalności przed 1.02.2020 roku.
 3. Instytucja do jakiej składamy wniosek: ZUS.
 4. Do kiedy należy wniosek: w terminie do 3 miesięcy od miesiąca zniesienia stanu epidemii.
 5. Rodzaje druków: wniosek RSP-D.
 6. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku:
  część I: nie wypełniamy pozycji Pesel i numer dokumentu tożsamości, bo chyba wszyscy z Państwa mają nadany NIP i Regon. Resztę proszę wypełnić.
  część II: Należy postawić znak X w drugiej kratce.
  część III: Wypełniają osoby które nie zawiesiły działalności i w przypadku składania wniosku w kwietniu będą to przychody z lutego i marca. W załączeniu przykładowo wypełniony wniosek (przykład III). Na końcu tej części należy czytelnie się podpisać.
  część IV: Wypełniają osoby które zawiesiły działalność i w przypadku składania wniosku w kwietniu będą to przychody z marca. W załączeniu przykładowo wypełniony wniosek (przykład IV). Na końcu tej części należy czytelnie się podpisać.
  część V.4: zaznaczamy "nie" przy założeniu, że nie opłacamy składek w KRUS,
  Na dole druku data i czytelny podpis.
 8. Forma złożenia wniosku:
 9. Dodatkowe wyjaśnienia:
  1. można tę pomoc łączyć z innymi formami pomocy.

JEST TO POMOC DLA FIRM, KTÓRE UCIERPIAŁY Z POWODU KORONAWIRUSA.

III. WSPARCIE DLA ZLECENIOBIORCÓW (DOTYCZY UMÓW ZLECEŃ I UMÓW O DZIEŁO) Z TYTUŁU PRZESTOJU (JEDNORAZOWA WYPŁATA DO 2080 ZŁ) : (rozwiń) (zwiń)

 1. Forma pomocy: jednorazowa wypłata w kwocie do 2080 zł (jest to kwota "na rękę"). Osoba, która w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskała przychód w wysokości minimum 1300 zł, otrzyma pomoc w wysokości 2080 zł, a jeżeli mniej to w wysokości tego przychodu.
 2. Warunki skorzystania z pomocy:
  1. przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorcy (zleceniodawcy), u którego jest wykonywane zlecenie,
  2. przychód zleceniobiorcy z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku minimum o 15% niższy niż w miesiącu poprzednim (np. wniosek złożony w kwietniu, to porównujemy marzec z lutym i w marcu musi być przychód o minimum 15% mniejszy niż w lutym),
  3. przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był nie większy niż 15.595,74 zł (w przypadku złożenia wniosku w kwietniu będzie to kwota z marca),
  4. nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. z tytułu umowy o pracę). Uwaga!: emerytura i renta nie podlega ubezpieczeniom społecznym, tak więc nie jest przeszkodą w otrzymaniu tego dofinansowania.
  5. umowa zawarta przed 1.02.2020 roku.
 3. Instytucja do jakiej składamy wniosek: zleceniobiorca składa wniosek do zleceniodawcy, a ten potem wnioski przekazuje do ZUS.
 4. Do kiedy należy wniosek: w terminie do 3 miesięcy od miesiąca zniesienia stanu epidemii.
 5. Rodzaje druków: wniosek RSP-C.
 6. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku:
  Wypełnia zleceniodawca:
  część I: Należy wpisać dane zleceniodawcy (firmy, która zleciła wykonanie umowy).
  część II: Należy wpisać dane osoby pracującej w ramach umowy zlecenie.
  część III.1: Data zawarcia umowy zlecenie (musi być to data z przed 1.02.2020 roku).
  część III.2: Pierwsza kratka X w przypadku umowy zlecenie, druga kratka X w przypadku umowy o dzieło.
  część III.3: Wpisać na jaki okres została zawarta.
  część III.4: Należy wypełnić jeżeli dotyczy.
  część III.5: Tutaj zazwyczaj będzie pewnie zaznaczana druga kratka.
  część III.6: Zleceniobiorca dołącza kopie umowy i czytelnie podpisuje się zleceniodawca
  Wypełnia zleceniodawca:
  Proszę zwrócić uwagę, że zleceniobiorca musi Państwu złożyć oświadczenie, czy nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. umowy o pracę) oraz jaki przychód uzyskał z INNYCH umów cywilnoprawnych i jeżeli wyniósł on zero to tak powinno brzmieć oświadczenie. Jeżeli wniosek będzie złożony w kwietniu, to musi podać kwotę za marzec. Proszę pamiętać, że chodzi wynagrodzenie z innych umów, a nie z umowy jaką ma podpisaną u Państwa.
  Proszę zwrócić też uwagę na podpisywane oświadczenie i się zastanowić, czy jest ono zgodne z prawdą. Jeżeli któryś z punktów nie jest spełniony, to doradzam nie podpisywać tego dokumentu i nie składać w ZUS i poinformować o tym najlepiej na piśmie zleceniobiorcę.
  część V: zaznaczamy nie przy założeniu, że nie opłacamy składek w KRUS,
  Na dole druku data i czytelny podpis.
 8. Forma złożenia wniosku:
 9. Dodatkowe wyjaśnienia:
  1. Nie wiem co należy wpisać "Miesięczny przychód, który wynika z umowy", w sytuacji gdy na umowie podana jest stawka godzinowa. Jeżeli będą jakieś wyjaśnienia w tej sprawie to dam znać.

JEST TO POMOC DLA FIRM, KTÓRE UCIERPIAŁY Z POWODU KORONAWIRUSA.

IV. POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI (PO SPEŁNIENIU WARUNKÓW MOŻLIWE JEJ UMORZENIE) : (rozwiń) (zwiń)

 1. Forma pomocy: jednorazowa pożyczka w wysokości do 5000,00 zł, udzielana na 12 miesięcy, oprocentowana symbolicznie z 3 miesięczną karencją w spłacie kapitału, z możliwością umorzenia pod warunkiem nie zmniejszenia stanu zatrudnienia w stosunku do stanu na dzień 29.02.2020 roku. Stan zatrudnienia nie może się zmniejszyć przez 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki.
 2. Warunki skorzystania z pomocy:
  1. bycie mikroprzedsiębiorcą (prawie wszyscy Państwo spełniają ten warunek), Tych co go nie spełniają poinformuje osobnym mailem,
  2. prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 roku,
  3. zatrudnianie przynajmniej jednej osoby na umowę o pracę.
 3. Instytucja do jakiej składamy wniosek: Powiatowy Urząd Pracy.
 4. Do kiedy należy złożyć wniosek: w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu. Nabór został ogłoszony w dniu 2.04.2020 roku, tak więc czas jest do dnia 16.04.2020 roku. Przy czym tutaj doradzałbym złożyć wniosek jak najwcześniej bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że kwota środków jest ograniczona i będzie tutaj brana pod uwagę kolejność złożenia wniosków, przy czym nie wynika to z przepisów, to tylko moje przypuszczenia. Nabór zgodnie z informacją na stronie PUP dot. przedsiębiorców zatr. od 1-9 pracowników.
 5. Rodzaje druków: wniosek pożyczki (w załączeniu) + w przypadku wysyłki elektronicznej umowa pożyczki w pdf (pouczenie jest na stronie urzędu)
 6. PUP wypłaca pożyczkę w terminie 2 dni od dnia podpisania umowy.
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku: tutaj chyba dane do wypełnienia są oczywiste. Tak jak w innych przypadkach dla chętnych skorzystają z tej pomocy prześlę potrzebne dane. W tym wypadku liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty w dniu 29.02.2020 roku.
 8. Forma złożenia wniosku:
  • elektronicznie (przez platformę praca.gov.pl),
  • przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (doradzam wysłanie listem poleconym, aby mieć potwierdzenie),
  • wrzucenie wniosku do wystawionej skrzynki w holu Urzędu Pracy, przy ul. Czarnieckiego
 9. Dodatkowe wyjaśnienia:
  1. można tę pomoc łączyć z innymi formami pomocy.
  2. najprawdopodobniej nie otrzyma jej każdy chętny kto się po nią zgłosi, lecz będą one udzielane do wyczerpania środków. Przy czym nie są to żadne oficjalne informacje, to tylko takie moje przemyślenia, bo te pożyczki są finansowane z Funduszu Pracy, a środków w tym funduszu jest ograniczona ilość.

JEST TO POMOC DLA FIRM, KTÓRE UCIERPIAŁY Z POWODU KORONAWIRUSA.

V. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW (FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY) : (rozwiń) (zwiń)

 1. Forma pomocy: dofinansowanie do pensji pracownika oraz zleceniobiorcy, wysokość pomocy to do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia plus składek na ubezp. społ. w części finansowanej przez płatnika. Tak więc maksymalna kwota pomocy, to 2759 zł na pracownika. Pomoc jest przyznawana na okres niedłuższy niż 3 miesiące.
 2. Warunki skorzystania z pomocy:
  1. bycie mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (wszyscy Państwo spełniają ten warunek),
  2. spadek obrotów w ciągu wybranych 2 kolejnych miesięcy tego roku, w porównaniu z analogicznymi 2 miesiącami ubiegłego roku. Teoretycznie nie muszą być to też 2 miesiące kalendarzowe, jako miesiąc może być też kolejnych 30 dni, czyli może to być okres kolejnych 60 dni o ile wybrany okres nie zaczyna się z początkiem miesiąca kalendarzowego, przy czym w niektórych przypadkach może być technicznie trudno te przychody w takim wypadku ustalić. Natomiast w praktyce jeżeli wybierzemy 2 miesiące kalendarzowe, to np. luty i marzec 2020 roku, porównujemy z marcem i lutym 2019 roku, marzec i kwiecień 2020 roku z marcem i kwietniem 2019 roku, itd.
  3. spadek obrotów o minimum 30% (w takim wypadku maks. pomoc na cały etat: 1533 zł), o minimum 50% (maks. pomoc to 2146 zł), o minimum 80% (maks. pomoc 2759 zł),
  4. niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,
  5. utrzymanie zatrudnienia pracowników na których otrzymuje się dofinansowanie przez okres otrzymywania dofinansowania plus 3 miesiące (maks. 6 miesięcy).
 3. Instytucja do jakiej składamy wniosek: Powiatowy Urząd Pracy.
 4. Do kiedy należy złożyć wniosek: w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu. Nabór nie został jeszcze ogłoszony. Tutaj doradzałbym złożyć wniosek jak najwcześniej bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że kwota środków jest ograniczona i będzie tutaj brana pod uwagę kolejność złożenia wniosków, przy czym nie wynika to z przepisów, to tylko moje przypuszczenia.
 5. Rodzaje druków: nie ma jeszcze druków
 6. PUP wypłaca dofinansowanie w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową.
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku: nie ma jeszcze wniosków.
 8. Forma złożenia wniosku:
  • elektronicznie (przez platformę praca.gov.pl),
  • przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (doradzam wysłanie listem poleconym, aby mieć potwierdzenie),
  • wrzucenie wniosku do wystawionej skrzynki w holu Urzędu Pracy, przy ul. Czarnieckiego 9.
 9. Dodatkowe wyjaśnienia:
  1. nie wiem, czy można to łączyć z umorzeniem składek ZUS, a jeżeli tak to czy pomoc nie ulega w takim wypadku obniżeniu o umorzone składki

JEST TO POMOC DLA FIRM, KTÓRE UCIERPIAŁY Z POWODU KORONAWIRUSA.

VI. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEGO PRACOWNIKÓW W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW (FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY) : (rozwiń) (zwiń)

 1. Forma pomocy: dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość pomocy zależna od spadku obrotów. Pomoc jest przyznawana na okres niedłuższy niż 3 miesiące.
 2. Warunki skorzystania z pomocy:
  1. bycie osobą fizyczną (czyli nie dotyczy spółek) i nie zatrudnianie pracowników ,
  2. spadek obrotów w ciągu wybranych 2 kolejnych miesięcy tego roku, w porównaniu z analogicznymi 2 miesiącami ubiegłego roku. Teoretycznie nie muszą być to też 2 miesiące kalendarzowe, jako miesiąc może być też kolejnych 30 dni, czyli może to być okres kolejnych 60 dni o ile wybrany okres nie zaczyna się z początkiem miesiąca kalendarzowego, przy czym w niektórych przypadkach może być technicznie trudno te przychody w takim wypadku ustalić. Natomiast w praktyce jeżeli wybierzemy 2 miesiące kalendarzowe, to np. luty i marzec 2020 roku, porównujemy z lutym i marcem 2019 roku, marzec i kwiecień 2020 roku z marcem i kwietniem 2019 roku, itd.
  3. spadek obrotów o minimum 30% (w takim wypadku maks. pomocy 1300 zł), o minimum 50% (maks. pomoc to 1820 zł), o minimum 80% (maks. pomoc 2340 zł),
  4. niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku.
 3. Instytucja do jakiej składamy wniosek: Powiatowy Urząd Pracy.
 4. Do kiedy należy złożyć wniosek: w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora urzędu. Nabór nie został jeszcze ogłoszony. Tutaj doradzałbym złożyć wniosek jak najwcześniej bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że kwota środków jest ograniczona i będzie tutaj brana pod uwagę kolejność złożenia wniosków, przy czym nie wynika to z przepisów, to tylko moje przypuszczenia.
 5. Rodzaje druków: nie ma jeszcze druków
 6. PUP wypłaca dofinansowanie w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku: nie ma jeszcze wniosków.
 8. Forma złożenia wniosku:
  • elektronicznie (przez platformę praca.gov.pl),
  • przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (doradzam wysłanie listem poleconym, aby mieć potwierdzenie),
  • wrzucenie wniosku do wystawionej skrzynki w holu Urzędu Pracy, przy ul. Czarnieckiego 9 (odradzam tę opcję z powodu braku potwierdzenia złożenia wniosku).
 9. Dodatkowe wyjaśnienia:

JEST TO POMOC DLA FIRM, KTÓRE UCIERPIAŁY Z POWODU KORONAWIRUSA.

VII. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA POSTOJOWEGO (z FGŚP) : (rozwiń) (zwiń)

 1. Forma pomocy: dofinansowanie do wynagrodzenia + składek na ubezpieczenie społeczne pracownika objętego przestojem ekonomicznym w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia + 100% składek na ubezp. społeczne w części finansowanej przez pracodawcę (maks. pomoc 1533 zł na cały etat przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku).
 2. Warunki skorzystania z pomocy:
  1. zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników zmniejszającego wynagrodzenie maks. o 50% przy czym nie mniej niż do kwoty wynagrodzenia minimalnego z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
  2. przekazanie w/w porozumienia w terminie 5 dni roboczych od jego zawarcia,
  3. spadek obrotów o minimum 15% w ciągu wybranych 2 kolejnych miesięcy tego roku, w porównaniu z analogicznymi 2 miesiącami ubiegłego roku. Teoretycznie nie muszą być to też 2 miesiące kalendarzowe, jako miesiąc może być też kolejnych 30 dni, czyli może to być okres kolejnych 60 dni o ile wybrany okres nie zaczyna się z początkiem miesiąca kalendarzowego, przy czym w niektórych przypadkach może być technicznie trudno te przychody w takim wypadku ustalić. Natomiast w praktyce jeżeli wybierzemy 2 miesiące kalendarzowe, to np. luty i marzec 2020 roku, porównujemy z marcem i lutym 2019 roku, marzec i kwiecień 2020 roku z marcem i kwietniem 2019 roku, itd.
   lub (tutaj różnica w stosunku do pomocy z funduszu pracy) spadek o minimum 25% z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Teoretycznie nie muszą być to też 2 miesiące kalendarzowe, jako miesiąc może być też kolejnych 30 dni, czyli może to być okres kolejnych 60 dni o ile wybrany okres nie zaczyna się z początkiem miesiąca kalendarzowego, przy czym w niektórych przypadkach może być technicznie trudno te przychody w takim wypadku ustalić. Natomiast w praktyce będziemy porównywać np. marzec do lutego, kwiecień do marca, itd.
  4. niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,
  5. utrzymanie zatrudnienia pracowników na których otrzymuje się dofinansowanie przez okres otrzymywania dofinansowania plus 3 miesiące (maks. 6 miesięcy),
  6. dofinansowane nie przysługuje na pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było większe niż 15.595,74 zł brutto (w przypadku złożenia wniosku w kwietniu będzie to kwota z marca),
 3. Instytucja do jakiej składamy wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 4. Do kiedy należy złożyć wniosek: przepisy tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejście w życie ustawy.
 5. Osoby zainteresowane tą forma pomocy mogą znaleźć informacje i druki tutaj:
  https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
 6. Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszę o kontakt, bo jest to dość skomplikowany temat.
 7. Forma złożenia wniosku:
  • elektronicznie (przez platformę praca.gov.pl),
  • przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (doradzam wysłanie listem poleconym, aby mieć potwierdzenie),
  • nie wiem czy w urzędzie jest wystawiona skrzynka na wnioski.
 8. Dodatkowe wyjaśnienia:
  1. nie wiem, czy można to łączyć z umorzeniem składek ZUS, a jeżeli tak to czy pomoc nie ulega w takim wypadku obniżeniu o umorzone składki.

JEST TO POMOC DLA FIRM, KTÓRE UCIERPIAŁY Z POWODU KORONAWIRUSA.

VIII. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH OBNIŻONYM CZASEM PRACY (z FGŚP) : (rozwiń) (zwiń)

 1. Forma pomocy: dofinansowanie do wynagrodzenia + składek na ubezpieczenie społeczne pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy (nie więcej niż o 20% i nie więcej nią do 1/2 etatu) w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Dofinansowanie w wysokości 50% obniżonego wynagrodzenia + 100% składek na ubezp. społeczne w części finansowanej przez pracodawcę (maks. pomoc 2452 zł przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku).
 2. Warunki skorzystania z pomocy:
  1. zawarcie porozumienia z przedstawicielami pracowników zmniejszającego wymiar czasu pracy maks. o 20% przy czym nie więcej niż do 1/2 etatu.
  2. przekazanie w/w porozumienia w terminie 5 dni roboczych od jego zawarcia.
  3. spadek obrotów o minimum 15% w ciągu wybranych 2 kolejnych miesięcy tego roku, w porównaniu z analogicznymi 2 miesiącami ubiegłego roku. Teoretycznie nie muszą być to też 2 miesiące kalendarzowe, jako miesiąc może być też kolejnych 30 dni, czyli może to być okres kolejnych 60 dni o ile wybrany okres nie zaczyna się z początkiem miesiąca kalendarzowego, przy czym w niektórych przypadkach może być technicznie trudno te przychody w takim wypadku ustalić. Natomiast w praktyce jeżeli wybierzemy 2 miesiące kalendarzowe, to np. luty i marzec 2020 roku, porównujemy z marcem i lutym 2019 roku, marzec i kwiecień 2020 roku z marcem i kwietniem 2019 roku, itd.
   lub (tutaj różnica w stosunku do pomocy z funduszu pracy) spadek o minimum 25% z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego. Teoretycznie nie muszą być to też 2 miesiące kalendarzowe, jako miesiąc może być też kolejnych 30 dni, czyli może to być okres kolejnych 60 dni o ile wybrany okres nie zaczyna się z początkiem miesiąca kalendarzowego, przy czym w niektórych przypadkach może być technicznie trudno te przychody w takim wypadku ustalić. Natomiast w praktyce będziemy porównywać np. marzec do lutego, kwiecień do marca, itd.
  4. niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 roku,
  5. utrzymanie zatrudnienia pracowników na których otrzymuje się dofinansowanie przez okres otrzymywania dofinansowania plus 3 miesiące (maks. 6 miesięcy),
  6. dofinansowane nie przysługuje na pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku było większe niż 15.595,74 zł brutto (w przypadku złożenia wniosku w kwietniu będzie to kwota z marca),
 3. Instytucja do jakiej składamy wniosek: Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań.
 4. Do kiedy należy złożyć wniosek: przepisy tracą moc po upływie 180 dni od dnia wejście w życie ustawy.
 5. Osoby zainteresowane tą forma pomocy mogą znaleźć informacje i druki tutaj:
  https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
 6. Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszę o kontakt, bo jest to dość skomplikowany temat.
 7. Forma złożenia wniosku:
  • elektronicznie (przez platformę praca.gov.pl),
  • przesłanie w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (doradzam wysłanie listem poleconym, aby mieć potwierdzenie),
  • nie wiem czy w urzędzie jest wystawiona skrzynka na wnioski.
 8. Dodatkowe wyjaśnienia:
  1. nie wiem, czy można to łączyć z umorzeniem składek ZUS, a jeżeli tak to czy pomoc nie ulega w takim wypadku obniżeniu o umorzone składki.

JEST TO POMOC DLA FIRM, KTÓRE UCIERPIAŁY Z POWODU KORONAWIRUSA.

Pliki: